De belangrijkste veranderingen per 1 januari 2012

03/01/2012 Door Sander Kreuze

Met regelmaat worden nieuwe wetten en regels doorgevoerd, zo ook weer op 1 januari 2012. De belangrijkste daarvan vindt u in dit overzicht.

VERANDERINGEN PER 2012

Voor de nieuwe tarieven in 2012: klik hier »
Voor de aftrekposten in 2012: klik hier »

BELASTINGEN

Digitale belastingaangifte
Ondernemers moeten digitaal aangifte doen. Er kan geen ontheffing meer worden gevraagd voor de papieren aangifte. Lees meer in: Digitaal belastingaangifte doen verplicht »

BTW-suppletie
U bent voortaan verplicht om een suppletieaangifte te doen zolang de naheffingstermijn loopt, ofwel gedurende 5 jaar na het jaar waarover u de suppletie moet doen. Lees meer in: Suppletie: als u te veel of te weinig btw hebt betaald »

Vergrijpboete na verzuimboete
In belastingzaken kan een vergrijpboete worden opgelegd na een verzuimboete als sprake is van nieuwe bezwaren. Ook wordt de eerder opgelegde verzuimboete verrekend met de opgelegde vergrijpboete.

Derdengeldenrekening notaris
De Belastingdienst en opsporingsdiensten kunnen informatie opvragen bij notarissen over transacties die verlopen via hun derdengeldenrekening. Dit is belangrijk voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten, en de heffing en inning van belastingen.

Invorderen belastingschuld binnen Europa makkelijker
Landen binnen de EU gaan elkaar ondersteunen bij het invorderen van openstaande belastingschulden. Zo kunnen gemeenten schulden zoals parkeerbelastingen innen bij mensen die inmiddels in het buitenland zijn. Meer »

LOON / TOESLAGEN

Loon-over-systematiek
De zogenoemde loon-over-systematiek is structureel in de wet vastgelegd. Meer »

Mededeling loonheffingen
Werkgevers krijgen aan het eind van een aangiftetijdvak geen mededeling (en bijbehorende acceptgiro) meer van de Belastingdienst met de vraag hun aangifte loonheffingen op tijd te doen en te betalen. Meer »

Opvragen jaarloongegevens
De Belastingdienst mag na afloop van een kalenderjaar de jaarloongegevens van uw werknemers bij u opvragen. Dit was een tijdelijke maatregel die nu is omgezet in een structurele regeling. Meer »

Kinderopvangtoeslag alleen voor gewerkte uren
De kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal uren dat ouders of verzorgers van een kind werken. Daarnaast is er geen aanvraag met terugwerkende kracht meer mogelijk, is er een voorlichtingsplicht voor de aanbieder van kinderopvang en komen er hogere boetes. Lees meer in: Bezuinigingen op kinderopvang »

AUTO

Bijtelling bestelauto
De verklaring uitsluitend zakelijk gebruik voor bestelauto’s wordt ingevoerd. Daarmee kan worden aangegeven dat met de bestelauto niet privé wordt gereden. Lees meer in: De verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto »

Vrijstelling oudere vrachtauto’s
Voor bepaalde vrachtauto’s hoeft geen motorrijtuigenbelasting te worden betaald. De vrijstelling voor vrachtauto’s die ouder zijn dan 25 jaar wordt echter per 31 december 2011 bevroren. Lees meer in: Motorrijtuigenbelasting: Vrijstelling oudere vrachtauto’s bevroren »

Flitsauto’s
De Belastingdienst gebruikt automatische nummerplaatherkenning (ANPR) voor de invordering van motorrijtuigenbelasting. Deze ANPR-acties worden voortaan ingezet voor alle belastingschulden.

Boetetarieven
– De aanpak van asociale overtredingen en bovengemiddelde snelheidsovertredingen wordt verscherpt, terwijl ook hardrijders in woonwijken te maken krijgen met flink hogere boetes. Lees meer »

ARBEIDSRECHT

Nieuwe regeling vakantiedagen
Opbouw van vakantiedagen gaat door tijdens ziekte. Wettelijke dagen krijgen een vervaltermijn van 6 maanden. Lees meer in: Vakantiedagen straks minder lang geldig »

Werknemers op Nederlands Continentaal Plat verplicht sociaal verzekerd
Werknemers op het Nederlands Continentaal Plat zijn voortaan in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en voor de Zorgverzekeringswet, tenzij ze op grond van internationale wetgeving in een ander land zijn verzekerd. Voor deze werknemers moet ook premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw worden betaald.

Zwangerschapsverklaring niet meer verplicht
Werkgevers hoeven vanaf 1 januari 2012 geen zwangerschapsverklaring meer op te sturen voor de aanvraag van een WAZO–uitkering. Lees meer in: Zwangerschapsverklaring niet meer verplicht »

ZZP

Uitbreiding vrijwillige voorzetting pensioenregeling
Een werknemer die een eigen bedrijf start, kan na beëindiging van de arbeidsovereenkomst de pensioenregeling vrijwillig voortzetten. De huidige termijn van 3 jaar die daarvoor geldt, wordt verlengd naar 10 jaar.

– Zelfstandigen in de zorg
Individuele zorgverleners, de zogenaamde zzp’ers, kunnen ook aan de slag bij mensen thuis als het gaat om persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Meer »

WONEN

Rijksmonumenten
Voor minder ingrijpende wijzigingen aan rijksmonumenten geldt niet meer de uitgebreide vergunningprocedure van 26 weken, maar de reguliere van 8 weken. Voor een aantal kleinere werkzaamheden in rijksmonumenten helemaal geen vergunning meer nodig. Ook is in beschermde stads- en dorpsgezichten onder bepaalde voorwaarden geen vergunning voor bouwen nodig. Meer »

COMMERCIE

Commerciële e-mail
Het versturen van commerciële e-mail naar consumenten en bedrijven is aan nog meer regels gebonden. Lees meer in: Hier moet u rekening mee houden als u reclame maakt met e-mail »

Mededingingswet
De bagatelvrijstelling in de Mededingingswet wordt verruimd van 5% naar 10%. Kleinere leveranciers kunnen daardoor vaker mededingingsafspraken maken of verkoopcombinaties vormen. Er moet daardoor meer evenwicht komen tussen kleine leveranciers en grote afnemers met inkoopmacht.

Vrije prijzen mondzorg
Tandartsen, orthodontist, mondhygiënist en tandprotheticus mogen zelf hun prijzen bepalen. De tarieven worden niet meer centraal door de overheid vastgesteld. De lijst met tarieven moet in de praktijkruimte zichtbaar zijn. Lees meer »

Vrije prijzen farmacie
De overheid stelt niet meer de tarieven van apothekers vast. De apothekers en zorgverzekeraars maken met elkaar afspraken over de prijs van een geneesmiddel. Lees meer »

OVERIG

Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen
De wet geeft onder andere een regeling voor het geval een echtgenoot privégoederen verkrijgt met geld uit de huwelijksgemeenschap of het privévermogen van de andere echtgenoot, en wanneer privéschulden worden betaald uit de huwelijksgemeenschap of het privévermogen van de andere echtgenoot. Meer »

– EIA/MIA/VAMIL
EIA/MIA/VAMIL-meldingen moeten voortaan volledig digitaal via het E-loket van het AgentschapNL. Meer »

Kamer van Koophandel
De heffing van de Kamer van Koophandel gaat met 10% omlaag. Meer »

Vakbekwaamheid pensioenadviseurs
Pensioenadviseurs moeten voldoen aan scherpere vakbekwaamheidseisen. Meer »

TenderNed
Alle ministeries gebruiken TenderNed voor opdrachten die volgens de aanbestedingsregels gepubliceerd moeten worden. Meer »

Provisieverbod
Er komt een norm om excessieve beloningen die bemiddelaar/adviseur bij klant in rekening brengt tegen te gaan; een verbod op bonusprovisies bij schadeverzekeringen en een norm voor beloningen binnen het volmachtkanaal. Meer »

Uitzendbureaus
Uitzendbureaus moeten als uitzendbureau in het Handelsregister geregistreerd staan, anders krijgen zij een boete.Meer »

UITGESTELD

– Tractor-rijbewijs
Het huidige trekkercertificaat voor 16- en 17-jarigen vervalt en wordt vervangen door het T-rijbewijs. Januari 2012 blijkt echter niet haalbaar: Meer »

Bouwbesluit
De invoering van het Bouwbesluit 2012 is uitgesteld tot minimaal 1 april, maar mogelijk zelfs 1 juli. Meer »

Energieprestatie gebouwen
Lees meer: Uitstel invoering energieprestatienorm voor gebouwen »

AFGESCHAFT

De volgende wetten en regelingen zijn afgeschaft:

– De regeling loonkostensubsidie (LKS) Meer »
– De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) Meer »
– De Wet investeren in jongeren (WIJ)
– Kleinebanenregeling afgeschaft
Volgens deze regeling hoefden werkgevers geen premies te betalen voor werknemers tot 23 jaar die minder dan de helft van het minimumloon verdienden.

– Onmisbaarheidscriterium ontslagbesluit
De tijdelijke verruiming van het onmisbaarheidscriterium is beëindigd omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt.Meer »

– Tijdelijke arbeidscontracten
Het is niet meer mogelijk om werknemers jonger dan 27 jaar vaker en langer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te geven. Lees meer »

– Verhoogde arbeidskorting voor ouderen vervalt
De verhoogde arbeidskorting is vervallen voor werknemers die op 1 januari 2012 57 jaar of ouder zijn, maar nog geen 64 jaar.

– Spaarloon / levensloop
De regelingen voor spaarloon en levensloop vervallen en worden vervangen door vitaliteitssparen. Deelname aan de levensloopregeling blijft (onder voorwaarden) overigens mogelijk. Lees meer in: Van spaarloon en levensloop naar vitaliteitssparen »

– Minder belastingen
De afvalstoffenbelasting en de grondwaterbelasting zijn afgeschaft. Lees meer in: Belastingen op milieugrondslag »

– Einde PIN
Vanwege de invoering van de EMV-chip verdwijnt het merk PIN, en daarmee ook het pinnen. Lees meer in: Bent u al klaar voor het nieuwe pinnen? »

 

bron: deZaak